ಐಎಸ್ಐ ಹೊಸ ತಂತ್ರ, ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ನಡೆದಿದೆ ಭಾರಿ ಕುತಂತ್ರ